Karta Dużej Rodziny

MoveApp

Parenting

pl.plus

Aplikacja KDR, dzięki której szybko i łatwo sprawdzisz, gdzie w Twojej okolicy skorzystasz z przysługujących Ci zniżek. Produkty i usługi podzielono na kategorie, dzięki czemu obsługa jest intuicyjna i niesprawiająca problemów nawet Użytkownikom mniej zaawansowanym technologicznie. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez firmy i instytucje z całej Polski. W praktyce oznacza to, m. in. zniżki przy zakupie: - żywności, - kosmetyków, - odzieży i obuwia, - książek, - zabawek, - paliwa. Karta obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Słowa kluczowe: Karta Dużej Rodziny, KDR, ZDR, oferty/div

KDR application, which allows to quickly and easily check where in your area to exercise your discounts. Products and services are divided into categories, so that is intuitive and niesprawiająca problems even less technologically advanced users. Large Family Card entitles you to discounts from the offer in more than 10 thousand. sites submitted by companies and institutions from across the Polish. In practice, m. Al. discount when you buy: - food, - cosmetics, - clothing and footwear, - books, - toys, - fuel. Card also reduces the cost of bills for telecommunications services and banking. This allows for cheaper fares trains and public transport in some localities. Keywords: Large Family Card, KDR, ZDR, dealsking of thieves

Alphabetical

Genres